Obecní symboly

Návrh znaku a vlajky pro obec Kozlov

1. června 2017

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů (znaku a vlajky) vycházím z místních historických, geografických a sfragistických skutečností, včetně požadavků (přání) obce, kterou tvoří dvě části, Kozlov a Slavkov.

Dle základních heraldických pravidel se musí ve znaku používat kovy (zlato a stříbro, zobrazované v praxi žlutě a bíle) a barvy (červená, modrá, zelená, černá), výjimečně a odůvodněně i tzv. přirozená barva (např. hnědá u kmene stromu, nebo srsti některých zvířat atd.). Přičemž platí striktní podmínka o střídavém (kontrastním) kladení kovů na barvy, nebo barev na kovy.
Heraldické figury dělíme na tzv. heroldské, tj. geometrické (pole štítu členící) a obecné, tj. všeobecně známé, vždy ale náležitě (pouze dvourozměrně) stylizované. Stranově (vpravo, vlevo) se znak odborně blasonuje (tj. terminologicky přesně slovně popisuje) vždy z pohledu štítonoše (jeho pravé ruky), nikoliv pozorovatele, proto (zdánlivě) obráceně.
Znak obce KozlovKresba znaku i vlajky se může v průběhu času (desetiletí i staletí) měnit a mírně autorsky výtvarně odlišovat (nejde o logotyp či chráněný průmyslový vzor a značku), ale právě popisem závazně definovaná podstata (všechny uvedené tinktury a figury v dané kompozici štítu znaku a listu vlajky či praporu) zůstává a musí být vždy takto přesně a důsledně dodržena.

Ikonografický význam navrženého obecního znaku je následující:
Zelená barva štítu, jakožto symbolem naděje, odkazuje na někdejší vojenský újezd a především okolní hluboké lesy, ale i venkovský, přírodní a zemědělský ráz krajiny.
Stříbrné (tj. bílé) vlnité zúžené břevno (tj. úzký vodorovný vlnitý pruh) evokuje řeku Odru, pramenící v katastru obce.
Zlatá (tj. žlutá) heraldická lilie zastupuje Kozlov (středověké počátky zdejšího osídlení), připomíná též (podobný) květ kozlíku lékařského (je tedy i určitou narážkou na název obce) a také atribut sv. Josefa (patrona dělníků a zdejšího kostela z roku 1927), symbol čistoty a obnovy.
Zlatý (tj. žlutý) kalich je převzatý z pečeti Slavkova (části Kozlova) z roku 1710, jakožto znamení nejenom duchovní, ale i úspěchu a oslavy. Blason (čili odborný heraldický slovní popis) znaku obce proto může znít takto:

V zeleném štítě stříbrně vlnité zúžené břevno provázené nahoře lilií a dole kalichem, obojí zlaté.

Vlajka obce KozlovNávrh (na stožár vztyčované) obecní vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny, výše popsané tinktury a figury jejich převedením ze štítu do obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (závazně stanoveném dle státní vlajky České republiky). Svislý bílý vlnitý středový pruh je široký jednu dvanáctinu délky vlajkového listu. V případě popisu vlajky (praporu) se (na rozdíl od blasonu znaku) nikdy nemluví o stříbrné a zlaté tinktuře kovu (tak jako na hmotově pevném štítě), ale bílé a žlutě barvě (vlající) tkaniny.

Barvami obce je proto žluto-bílo-zelená trikolóra (přesně v tomto vzájemném čestném pořadí barev), odvozená z tinktur znaku a vlajky. žlutá (vodorovně) nahoře, nebo (svisle) pohledově vlevo (čili heraldicky vpravo). Tyto skutečnosti se promítají i do praporu starostů obce (se státní trikolórou, národními lipovými listy, znakem obce a nápisovými stuhami v barvách obce). Razítko (i pečeť) prezentuje kompozici štítu znaku v kontrastním (černobílém) provedení jednotlivých ploch. Případná svislá obecní korouhev je proporčně upraveným provedením (napodobeninou) znaku i vlajky.

V Brně a Bystřici nad Pernštejnem dne 26. 10.2016
PhDr. Zdeněk Kubík

>>> Kolekce obecních symbolů <<<